KVKK Aydınlatma Metni

BARİLLA GIDA ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Barilla Gıda Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara yönelik olarak aydınlatılmanız amacı ile düzenlenmiştir.

 

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, internet sitesi, e-posta ve telefon kanalları aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

 

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle, internet sitesi, e-posta ve telefon kanalları aracılığıyla iletmiş olduğunuz kimlik (isim, soy isim, TC kimlik no.), iletişim (iletişim adresi, teslimat adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, kep adresi), müşteri işlem (fatura bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi), risk yönetimi (ticari veya idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler) finans (finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri), işlem güvenliği (kullanıcı adı, şifre ve parola bilgileri) verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin 2, 3 ve 4. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

 

Kredi kartı bilgileriniz sistemlerimizde saklanmamaktadır.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen genel ilkeler, kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve ayrıca;

a)     E-tahsilat sistemine giriş işlemlerinin yürütülmesi; kullanıcı bilgilerinin doğrulanması,

b)     E-tahsilat sistemi kullanıcıları ile iletişime geçilmesi,

c)     Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

d)     Ürün / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

e)     Ürün / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

f)       Ürün / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

g)     Ürün / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

h)     Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

i)       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine dayanarak,

j)       Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

k)     Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

l)       İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

m)   İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

n)     Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  • o)     Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

p)     Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması,  

q)     İstek, tecrübe, şikâyet ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün / hizmetlerin geliştirilmesi,

r)      Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

s)     Şirketimiz/ ürünlerimiz /hizmetlerimize bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

t)       Doğabilecek uyuşmazlıklarda gerekli olduğu ölçüde ve delil olarak kullanılması,

u)     Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve haklarının tesisi veya korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ürün / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi; ürün / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; üçüncü taraflardan satın alım süreçlerinin yürütülmesi; lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amaçları dahilinde Şirketimizin yurt içinde veya açık rızanızın olması halinde yurt dışında bulunan topluluk şirketleri, iş ortakları, tedarikçilerine, İtalya’da bulunan ana hissedarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, işbirliği içerisinde olduğumuz hukuk bürolarına, bağımsız denetim şirketlerine amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılabilecektir.

 

4. Veri Sorumlusu’nun ve Temsilcisi’nin ve Veri İşleyen’in Kimlikleri

Veri Sorumlusu, Barilla Gıda A.Ş. olup kayıtlı merkezi, İçerenköy Mahallesi, Askent Sokak, Kosifler

İş Merkezi, No:3A Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbul adresi, e-posta adresi ise kvkk.tr@barilla.com’dur.

 

5. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin www.barilla.com/tr-tr linkinden ulaşılabilen

Başvuru Formu aracılığı ile

- yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla İçerenköy Mahallesi, Askent Sokak, Koşifler İş Merkezi, No:3A Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbul adresine veya

- 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla ya da mobil imzanızla ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk.tr@barilla.com adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yukarıda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde

30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.